AMCANION AR GYFER MAECymru fel SEFYDLIAD YMGORFFOREDIG ELUSENNOL

Darn o’r cyfansoddiad

3. AMCANION
 Mae amcanion MAECymru er budd cyhoeddus

3.1 Hyrwyddo cydraddoldeb o ran y rhywiau ac amrywiaeth fel y'i profir gan Leygwyr a hefyd bobl Ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru.
3.2 Hyrwyddo cyfiawnder  o ran y rhywiau a lles menywod yn eu holl amrywiaeth o fewn yr Eglwys yng Nghymru, ei gyfansoddiad, polisïau ac ymarfer.
3.3 Hyrwyddo cyfartaledd rhywedd ac amrywioldeb yn yr Eglwys yng Nghymru fel y’u profir gan bobl leyg ac ordeiniedig er lle^s y cyhoedd trwy:
a) ddileu gwahaniaethu ar sail rhywedd;
b) hyrwyddo addysg a chynyddu ymwybyddiaeth ym maes cyfartaledd rhywedd ac amrywioldeb;
c) cynnal neu gomisynu ymchwil ar faterion cyfartaledd ac amrywioldeb a chyhoeddi’r canlyniadau i’r cyhoedd;
d) meithrin ymdeimlad o blaid cyfartaledd rhywedd ac amrywioldeb.

Ni fydd dim yn y Cyfansoddiad hwn yn awdurdodi defnyddio eiddo MAECymru ar gyfer dibenion nad ydynt yn elusennol.

DATGANIAD RHAGARWEINIOL O WEITHGAREDDAU I HYRWYDDO'R AMCANION UCHOD

Er mwyn hyrwyddo amcanion MAECymru, caiff ei weithgareddau eu cynllunio a'u gweithredu dan y meysydd gwaith dilynol:

Integriti Creiddiol

Bydd MAECymru:
1) yn anelu i fonitro a herio gwahaniaethu o ran y rhywiau yn yr Eglwys yng Nghymru;
2) dod yn gorff a gaiff ei barchu o ddynion a menywod yn rhannu nodau cydraddoldeb ac amrywiaeth MAECymru. Bydd yn trefnu ei faterion mewnol yn gydnaws â'r egwyddor hon er mwyn cyflwyno hunaniaeth gyhoeddus a all siarad gydag integriti ar faterion o gynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth.

3.1 Hyrwyddo cydraddoldeb o ran y rhywiau ac amrywiaeth fel y’i profir gan Leygwyr a phobl Ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru drwy

a) hyrwyddo diwylliant o fewn yr Eglwys, lle croesewir dynion a menywod fel ei gilydd a'u cynrychioli ar bob lefel ac ym mhob rôl a swydd;
b) codi a chynnal ymwybyddiaeth o gydraddoldeb o ran y rhywiau ac amrywiaeth a chynnig addysg a hyfforddiant ym mhob rhan o'r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys litwrgi ac iaith; 
c) annog hyfforddiant priodol i'r rhai sy'n gyfrifol am apwyntiadau, Lleyg neu Ordeiniedig; a systemau sy'n sicrhau fod apwyntiadau'n cydymffurfio ag egwyddorion tryloywder, cyfle cyfartal a thegwch;
d) ceisio cydbwysedd o ran y rhywiau ar bwyllgorau a byrddau o fewn yr Eglwys yng Nghymru;
e) annog casglu a dehongli data manwl ar apwyntiadau ac etholiadau ar bob lefel yn yr eglwys, yn cynnwys ymchwil i ddyrannu adnoddau ariannol;
f) rhoi sicrwydd i esgobaethau a phlwyfi i archwilio a myfyrio ar y sefyllfa bresennol a llunio strategaethau ar gyfer trin anghydraddoldeb.

3.2  Hyrwyddo cyfiawnder o ran y rhywiau a lles menywod yn eu holl amrywiaeth o fewn yr Eglwys yng Nghymru, ei chyfansoddiad, polisïau ac ymarfer drwy weithgareddau sy'n canolbwyntio ar fenywod:

a) trefnu digwyddiadau, cylchredeg gwybodaeth a hyrwyddo perthnasoedd yn canolbwyntio ar anghenion menywod lleyg ac ordeiniedig o fewn yr Eglwys yng Nghymru;
b) annog datblygiad diwinyddol, ysbrydol a chysylltiedig â gwaith menywod drwy hyrwyddo trafodaeth, cyhoeddiadau a digwyddiadau;
c) cynghori a chynorthwyo'r rhai sy'n gyfrifol am apwyntiadau a threfnu etholiadau o fewn yr Eglwys yng Nghymru, yn arbennig mewn swyddi uwch, i sicrhau'r cyfle cyfartal ac amrywiaeth mwyaf posibl.

3.3 Hyrwyddo addysg yn cynnwys addysg ddiwinyddol i bobl y tu mewn a'r tu allan i'r Eglwys am gyfiawnder o ran y rhywiau yn yr eglwys, yn neilltuol ond nid yn unig, yr Eglwys yng Nghymru drwy:

a) trefnu ei faterion mewnol mewn dull sy'n gydnaws gydag egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth;
b) rhwydweithio ym mhob esgobaeth i annog trafodaeth, cyfnewid syniadau a chyfathrebu rhwng esgobaethau a phwyllgorau yn yr Eglwys yng Nghymru;
c) hyrwyddo rhwydweithiau allanol o gefnogaeth ac anogaeth lle maent yn cefnogi nodau MAECymru;
d) ceisio aelodaeth eang a chynhwysol er mwyn hyrwyddo trafodaeth a dadl o fewn y sefydliad a hefyd o fewn yr eglwys yn ehangach;
e) cynnal cysylltiadau gyda sefydliadau eraill sy'n ymwneud â maes cydraddoldeb ac amrywiaeth;
f) cyfnewid addysg a phrofiad gydag eglwysi eraill a sefydliadau lleyg eraill yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig;
g) cynyddu cyfleoedd i'r eithaf ar gyfer codi ymwybyddiaeth mewn fforymau cyhoeddus ac yn y cyfryngau o bob math. 

 

MAE Cymru