Croesawodd MAECymru Merched a’r Eglwys 60 o gynrychiolwyr o lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, elusennau a chymdeithasau sy’n ymwneud â chyfartaledd ac amrywiaeth yng Nghymru  i ginio rhwydweithio ym mis Gorffenaf 2018. Cynrychiolwyd mwy na deg ar hugain o gymeithasau, gan gynnwys grwpiau ffydd a gweithredu cymdeithasol. Yr oedd baner a wnaed gan aelodau o Gyngor Moslemiaid Cymru ac a ddyfeisiwyd ar gyfer  gorymdaith  canmlwyddiant yBleidlais I Ferched yng Nghaerdydd yn ein hatgoffa’n eglur am ymgyrchoedd yn y gorffennol o blaid cyfartaledd i wragedd. Cynhaliwyd y cinio yng ngardd Llys Esgob, Llandâf. Yn ei chroeso soniodd y Gwir Barchedig June Osbsorne, Esgob Llandâd am y profiad o fod y wraig gyntaf yn swydd Esgob Llandâf a sut y buasai’r fath beth y tu hwnt i ddychymyg gwragedd a merched  pan odd hi’n ifanc. Ychwanegodd  y dylem ddathlu’r newid a’r gwaith sy’n cael ei wneud i sefydlogi cyfartaledd ym mhob agwedd o fywyd. Anogodd y rhai oedd yn bresenol I greu rhwydwaith a chydnabod nerth y weledigaeth. Y mae’n arbennig o bwysig yn y cyfnod presennol wrth i benderfyniadau gael eu gwneud am Brexit i leisio gwerthoedd cymdeithas deg a chyfiawn.  Mynegwyd croeso hefyd gan yr Hybarch Mary Stallard, Archddiacon Bangor a Chadeirydd MAECymru a ychwanegodd “ym mlwyddyn canmlwyddiant y bleidlais I wragedd eleni mae MAECymru’n cael ei hysbrydoli gan eu brwydr dros gyfartaledd a chan y gwragedd yng Nghymru a ddaliodd ati i ymdrechu dros gyfartaled yn eu meysydd priodol eu hunain. Dathlwn y cynnydd a wnaed ac yr ydym yn awyddus  annog ein gilydd  i’r gwaith sy’n dal i’n disgwyl. Mae ein haelodaeth a’n cynadleddau yn agored i bawb. Ymunwch â ni – mae nerth mewn  lliaws; chadwch mewn cysylltiad trwy ein gwefan www.maecymru.org.uk a chydag aelodau lleol i ranu profiad a chefnogaeth.”

Cliciwch

 

MAE Cymru