ASIASIsprcon2

Y prif siaradwr  yng Nghynhadledd Wanwyn MAECymru yn y Drenewydd ym mis Ebrill oedd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.  Amlinellodd y pwerau cyfreithiol sydd ganddi dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant (UNCRC- CCUHP) sydd wedi eu hymgorffori yn neddf y Deyrnas Unedig, ac wedi eu cadarnhau ym mhob gwlad yn y byd ond yr Unol Daleithiau. Mae’r hawliau hyn yn perthyn i bob plentyn boed  ffoadur neu’n Dywysog George. Mae 44 ohonyn nhw sy’n berthnasol i bob plentyn hyd at 18 oed gan gynnwys pobpeth sydd ei angen ar blentyn i fod yn ddiogel a medru byw bywyd llawn. Mae hawliau dynol plentyn wedi eu hymgorffori mewn pump egwyddor: bod yn gynhenid, yn fyd-eang, yn wahanol, yn ddiymwad a diamod.

 Esboniodd yr Athro Holland am hawliau dynol mewn sefydliadau ffydd, sydd  fel  pob corff cyhoeddus yng Nghymru yn rhan o’u chyfrifoldeb, Mae gan bob plentyn hawl i fod yn ddiogel, i gael rhywun i’w g/wrando ac i gyfrannu pan wneir penderfyniadau ac y gweithredir ar y penderfyniadau hynny. Y mae’r rhain yn ddi-amod, fel y mae cariad Duw’n ddi-amod. Rhoddodd Sally Holland enghreifftiau o eglwysi’n anrhydeddu’r hawliau hyn wrth sicrhau bod plant yn rhan o’r strwythurau gwneud penderfyniadau ac mewn gwasanaethau thrwy ddarparu, er enghraifft, glybiau gwyliau a phrydiau bwyd i blant a fyddai onibai’n gorfod mynd heb fwyd.

Yna eglurodd ei chynllun 3 blynedd i Cymru – Y Ffordd Iawn, a ddatblygwyd ar ôl gwrando’n fanwl ar blant mewn gwahanol amgylchiadau: ysgolion, cartrefi gofal, carchardai a chanolfanau cadw. Yn Y Ffordd Iawn mae 5 bwriad.

a)Cadarnhau CCUHP  (UNCRC)  mewn anerchiadau a chyhoeddusrwydd er mwyn i bob plentyn wybod am yr hawliau hyn.
b)Cyfartaledd ac anffafriaeth trwy fod yn hygyrch a dileu rhwystrau.
c)Rhoi awdurdod wrth wneud penderfyniadau, rhoi gwybodaeth a gweithredu.
d)Plant i fod yn rhan o’r rhaglen waith;
e)Atebolrwydd wedi ei seilio ar ymatebion, eglurder a chyfrifoldeb.

Mae’r rhaglen wedi creu sawl rôl i blant fel  Uchel-lysgenhadon a Disgybl-lysgenhadon mewn ysgolion a Llysgenhadon-cymuned mewn sefyllfaoedd y tu hwnt i gylch addysg fel cymunedau crwydrol, carchardai neu addysg yn y cartref.  Mae’r llysgenhadon hyn yn trosglwyddo gwybodaeth am anghenion a phryderon plant i dîm y Comisynydd er mwyn dylanwadu ar bolisi a’r ffordd y’u gweithredir. Gorffennodd ei chyflwyniad trwy ofyn i’r gynulleidfa awgrymu meysydd gweithredu  i’r dair blynedd nesaf. Ceir gwybodaeth fanylach ar y wefan : www.childcomwales.org.uk


Yn ei sgwrs canolbwyntiodd Cadeirydd MAECymru, y Parch Mary Stallard ar beth sy’n helpu pobl i dyfu a llewyrchu.  Ai bod gwŷr a gwragedd yn gweithio gyda’i gilydd yn gyfartal? Ai cymod? Sut mae gwneud hyn, pan nad oes croeso i mi ?

Y Parchedig Canon Dr Manon James a lywyddodd

MAE Cymru