Newyddion MAECYMRU News  Mawrth 1af
Gwyl Ddewi Llawen


 PEIDIWCH Â CHOLLI CYNHADLEDD MAECymru  SADWRN EBRILL 14 YM MHLASERW, Y DRENEWYDD – Thema’r dydd yw ‘Trawsnewidiadau”; gyda’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant i  Gymru a siaradwyr eraill hefyd. Coffi am 9.30am  gan  ddod I ben gyda gweithred o addoli erbyn 3.30pm. Y gost £30 sy’n cynnwys  lluniaeth. ; £15 i aelodau MAECymru/y digyflog / gweinidogion dan hyfforddiant. Diwrnod arddercho i rwydweithio a chael eich ysbrydoli! Mynnwch le nawr trwy’r ffurflen atodedig  mc data button

GAIR I’CH ATGOFFA – gellir recriwtio aelodau newydd  cyn Gorff 31 am 50% o’r gost, sef £7.50. Hefyd gall pob un sy’ dan hyfforddiant I’r weinidgoaeth leyg neu ordeiniedig ymuno â MAE am ddim. Fe wahoddwn tanysgrifiadau unwaith y trwyddedir hwy.

MAE GWAITH YN BWRW MLAEN AR GYNNIG A DDERBYNIWYD YNG NGHYFARFOD BLYNYDDOL 2017
Mae MAECymru’n llawenhau bod yr Eglwys yng Nghymru wedi derbyn dwy wraig yn esgobion yn ystod 2017, ac yng ngoleuni hyn:yn (i) yn galw ar Fainc yr Esgobion i ailystyried priodoldeb parhau i dderbyn  i’w hordeinio y rhai a fydd, o ran cydwybod yn gwrthod derbyn gweinidogaeth sagrafennol gwragedd; a (ii) yn gofyn i’r holl esgobion i adnewyddu addewidion a wnaed gynt i beidio â chynnal gwasanaethau i ymgeiswyr ar seiliau’n ymwneud â rhywedd.
Anfonir papur cyfarwyddyd i aelodau cyn hir yn gofyn am eu hymateb a’u cefnogaeth i weithredoedd i gyflawni’r cynnig

NEWYDDION O’R ESGOBAETHAU
CAFODD Cangen Llandâf Ddiwrnod Tawel ardderchog ddydd Sadwrn Ionawr 27ed ar y’ ‘Cau Allan  a Galluogi’. He’I harweiniwyd gan y Parch Delyth Liddell sy’n gaplan Methodistaidd ym mhrifysgol Caerdydd ac yn rhan o dîm arweinwyr The Gathering  yn eglwys Y Ddinas, URC ac yn gynnig lle diogel I’r gymuned LGBT i chwilio ystyr y ffydd Gristnogol.Arweiniodd Delyth y saith ohonom a lwyddodd i ddod trwy gyfres o sgyrsiau am storiau’r Ystwyll, gyda distawrwydd a mannau gweddio creadigol yn dod i uchafbwynt yn yr Ewcharist. Yr oedd yn brofiad ardderchog o undod gweddigar, ffordd o rannu ac adnewyddu’n dewrder.
Y mae rhai o’r haelodau yn Esgobaeth Mynwy sy’n aelodau o grŵp arolygu ac amrywiaeth yr esgobeth yn gweithio ar argymhellion a gweithredoedd I gynyddu cyfartaledd ar lefel y plwyf a’r esgobaeth. Cynhelir dydd hyfforddi CMD  ar Fawrth 10ed yn Y Fennia arweinir  gan Norma Jarboe OBE (siaradodd hi yng Cyfarfod Blynyddol MAECymru) a’r Athro Helen Langton.

MAE Cymru