DANGOSWCH EICH HOCHR – CHI’R MERCHED, MWSTRWCH!


Yn y don bresennol o ddigofaint am darfu rhywiol a chyflogau llai i wragedd  mae Hadley Freeman yn Y Guardian yn annog gwragedd di-wedws i ddangos eu hochr gyda’r ymadrodd doniol a deifiol ‘Buckle Up Buttercups’.  Merched – Mwstrwch!
Mae ‘na sawl Lili Wen Fach yn yr Eglwys yng Nghymru sy’n gyndyn i fynegi eu bod o blaid cyfartaledd rhywedd, heb sôn am ddweud dim yn erbyn gwawdio gwragedd a bwlian. Yn MAECymru* rydyn ni’n gyson ddod ar draws pobl sy’n dweud eu bod yn cytuno â’n hamcanion, ond yn betrus i ymuno â’r gymdeithas. Mae nhw’n Gymreig o hwyrfrydig  i ddangos eu hochr. Pam?


•Mae’r frwydr drosodd, wedi ei hennill. Dim angen dwrdio mwy. Gadwch i ni fwrw mlaen â’r gwaith!   Ond mae sŵn mwstro o gyfeiriad Credo Crymu yn y bryniau! Hiraeth am eglwys awdurdodol, bechgyn ’da’n gilydd, a’r rheolaeth yn saff yn nwylo’r gwrywod. Wnaiff hyn mo’r tro! Chi’r Merched, Mwstrwch!

•Y rhai sy’ heb gael anhawsterau eu hunain ac sy’n tybio mai felly mae hi ar bawb! Mae’n iawn arna’i…. Fel y rheini sydd â chartref cysurus sy’n poeni dim am ddigartrefedd. Mae na wrywod sy’n ‘cydymdeimlo’ neu hyd yn oed o gyffelyb fryd â ni ond sy ddim eisiau codi twrw ac yn cadw draw o stondin MAECymru yng nghynhadledd yr Esgobaeth. Chi’r Merched, Mwstrwch!

•Mae ‘na ofn hefyd, ofn y ‘boss’ clerigol. Ond pam fyddai unrhyw ficer na rheithor yn gwrthwynebu bod ei giwrad digyflog sy’n gweithio’n galed (ac mae na lawer ohonyn nhw) yn ymuno â MAE? Pam na fyddai pob offeiriad o’r fath yn cefnogi ac yn rhoi  anogaeth cyson i wraig ddihyder? Fyddai hi ddim yno o gwbl onibai bod gwragedd a gwŷr yn y gorffennol wedi bod â digon o blwc i ddangos eu hochr a dioddef gŵg, anghymeradwyaeth, anghwrteisi a throi cefn. Os ydych chi yn y weinidogaeth diolchwch am y chwiorydd hynny a frwydrodd am y fraint, a dwedwch hynny. Chi’r Merched, mwstrwch!


Felly  chwiorydd a brodyr , dangoswch sut eglwys y’ch chi am berthyn iddi. Chi’r merched – mwstrwch. Dwedwch eich barn. Prun ai ydych yn Gatholig ryddfrydol mewn Bro Weinidogaeth  dan reolaeth pobl Credo Cymru, neu’n Eang-eglwysig mewn criw efengylaidd sy’n dawedog guddio’u gwrthwynebiad gan ofni gwragedd ‘llafar’.


Bwriad MAECymru yw gweithio tuag at eglwys lle y mae gwŷr a gwragedd yn gweithio gyda’i gilydd, yn gwerthfawrogi eu cryfderau’u gilydd ac yn parchu galwad Duw i unigolion, lleyg ac ordeiniedig. Cyd-oddef ein gilydd ie, ond rhaid wrth eglurder a gonestrwydd hefyd. Mae’r alwad ar i ni fyw nodweddion teyrnas Dduw hyn yn oed yn strwythurau’r eglwys.

 

MAE Cymru